Ғылыми кеңес туралы ЕРЕЖЕ

«Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының Ғылыми кеңесі туралы ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ережелер
1.1.Осы Ереже «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы № 207 Заңының, сондай-ақ «Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының жарғысының негізінде әзірленді. "Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің (бұдан әрі – Жарғы)) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік комитеті төрағасының 06.02.2015 жылғы No 145 бұйрығымен бекітілген.

1.2.Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі» республикалық мемлекеттік қазынашылық кәсіпорнының (бұдан әрі – Музей) Ғылыми кеңесі штаттан тыс алқалық ғылыми-консультативтік-кеңесші орган болып табылады. Музей органы болып табылады және тармақтарға сәйкес құрылады. 17 3 бөлімнің 14 б. Мұражайдың ғылыми қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Музейдің жарғысы.

1.3.Музейдің Ғылыми кеңесі Музей туралы Жарғыны және осы Ережені басшылыққа ала отырып, өз қызметін жүзеге асырады.

1.4.Музейдің ғылыми кеңесі Музейдің ғылыми қызметін жетілдіруге ықпал ету, Музейдің Қазақстан Республикасының және шетелдердің ғылыми, шығармашылық және педагогикалық қоғамдастығымен байланысын нығайту және кеңейту мақсатында құрылған.

2. Музейдің ғылыми кеңесінің құзыреті
2.1. Мұражайдың ғылыми кеңесі келесі мәселелерді қарай алады:

  • Музейдің ғылыми қызметінің негізгі бағыттары мен мәселелері бойынша ұсыныстар;
  • Музейдің ғылыми жұмысының перспективалық және жылдық жоспарларының жобалары;
  • аяқталған ғылыми жұмыстарды да, зерттеудің жекелеген кезеңдерін де қоса алғанда, мұражайдың ғылыми қызметі туралы есептер;
  • ғылыми тұжырымдамалардың жобалары, экспозициялар;
  • ғылыми еңбектерді (жұмыстар жинақтары, конференция материалдары, монографиялар, мақалалар және т.б.) басып шығаруға дайындалған қолжазбалар, оларды жариялаудың орындылығы туралы қорытындылар әзірлене отырып, ғылыми-әдістемелік, анықтамалық және ғылыми-көпшілік.

2.2. Ғылыми кеңестің жұмыс жоспары және оның бір жылдағы жұмысы туралы есеп тиісінше жоспардың және Музей жұмысы туралы есептің құрамдас бөліктері болып табылады («Ғылыми-зерттеу қызметі», «Ғылыми ұйымдастыру қызметі», «Бөлімдерде). Ғылыми экспозиция және көрме жұмысы», «Ғылыми қор жұмысы», «Халықаралық ынтымақтастық»).

3. Музейдің Ғылыми кеңесінің құрамы және оны құру тәртібі
3.1. Мұражайдың Ғылыми кеңесінің лауазымына: Музей директорының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары, оның төрағасы болып табылатын директордың орынбасарлары, докторы, ғылым кандидаты, PhD докторы ғылыми дәрежесі бар ғылыми хатшы.

3.2. Ғылыми кеңес құрамына Музей басшылығының келісімі бойынша доктор, ғылым кандидаты, PhD докторы ғылыми дәрежесі бар Музей бөлімшелерінің қызметкерлері кіреді. Ғылыми кеңес мүшелерінің санын оның төрағасы айқындайды.

3.3. Ғылыми кеңестің дербес құрамын және оған енгізілген өзгерістерді Ғылыми кеңестің төрағасы – Музей директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары бекітеді.

3.4. Ғылыми кеңес мүшесі Музейден босатылған жағдайда автоматты түрде Ғылыми кеңес құрамынан шығады. Ғылыми кеңестің құрамына жаңа мүшені енгізуді оның төрағасы қарайды.

3.5. Ғылыми кеңестің құрамына төрағамен келісім бойынша доктор, ғылым кандидаты, PhD докторы ғылыми дәрежесі бар басқа ұйымдардың ғалымдары енгізілуі мүмкін.

4. Музейдің ғылыми кеңесінің құрылымы
4.1. Ғылыми кеңестің төрағасы – музей директорының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары, ғылыми кеңестің хатшысы – мұражайдың ғылыми хатшысы.

4.2. Ғылыми кеңес хатшысы Мұражайдың Ғылыми кеңесiнiң өкiлеттiгiне сәйкес Мұражайдың Ғылыми кеңесiнiң штатын жасақтауға және оның Мұражайдың құрылымдық бөлiмшелерiмен отырыстарын ұйымдастыруға байланысты iскерлiк хат-хабарларды жүргiзуге құқылы. мұражай.

4.3. Музейдің ғылыми кеңесі олардың функциялары мен құрамын айқындай отырып, Музейдің ғылыми қызметінің жекелеген мәселелері бойынша тұрақты және уақытша комиссиялар құра алады.

5. Музейдің ғылыми кеңесінің жұмысын ұйымдастыру тәртібі 5.1. Ғылыми кеңес жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын өткізу және шешімдер қабылдау тәртібі Ғылыми кеңестің регламентімен айқындалады.

5.2. Ғылыми кеңестің отырыстары регламентпен белгіленеді және қажеттілігіне қарай өткізіледі.

5.3. Музейдің Ғылыми кеңесінің жұмыс жоспарларын қалыптастыру Ғылыми кеңес мүшелері мен оның комиссияларының, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстары негізінде жүзеге асырылады. Ұсыныстар ғылыми кеңестің қарауына жалпылау және күн тәртібіне енгізу үшін Музейдің ғылыми хатшысына ұсынылады.

5.4. Ғылыми кеңестің хатшысы Ғылыми кеңес мүшелерін оған бір апта қалғанда кешіктірмей кезекті отырысқа шақырады, жоспарлы баяндамалар мен хабарламалардың және шешімдер жобаларының уақтылы дайындалуын бақылайды, Ғылыми кеңес мүшелерінің танысу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. олармен алдын ала кездесу хаттамасын жүргізеді, Ғылыми кеңестің шешімдерін жауапты орындаушыларға жеткізеді, олардың орындалуын бақылайды, Ғылыми кеңестің жұмысы туралы Музей қызметкерлерін хабардар етеді.

5.5. Егер дәлелді себептермен отырысқа қатысу мүмкін болмаса, Ғылыми кеңес мүшесі бұл туралы төрағаға алдын ала хабарлауға міндетті.

5.6. Ғылыми кеңестің шешімдері күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша жеке қабылданады. Шешімнің жобасын мәселені қарауға ұсынылған баяндамашы әзірлейді және Ғылыми кеңеске енгізеді. Баяндама мәтіндері мен шешімдердің жобалары редакциялық өңдеу үшін бір данада Ғылыми кеңестің хатшысына беріледі.

5.7. Ғылыми кеңес отырыстарының хаттамасы, оның шешімдерінің көшірмелері және хаттамадан үзінділер Ғылыми кеңестің хатшысымен ресімделеді және қол қойылады және Ғылыми кеңес төрағасына қол қоюға ұсынылады.

5.8. Ғылыми кеңестің шешімдері мәжіліске қатысқан Ғылыми кеңес мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен (50% плюс 1 дауыс) қабылданады. Ғылыми кеңес. Дауыстардың тең санымен Ғылыми кеңестің төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

5.9. Ғылыми кеңестің құзыретіне кіретін және Қазақстан Республикасының мәдениет және ғылым саласындағы заңнамасымен және Музей жарғысымен реттелмеген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау тәртібін Ғылыми кеңес дербес айқындайды. Шешімдер ашық дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

5.10. Ғылыми кеңес мүшесінің отырыста ашық айтылмаған, бірақ кейін жарияланған ерекше пікірі хаттамаға енгізілмейді және шешім қабылдау кезінде ескерілмейді.

5.11.Музейдің Ғылыми кеңесінің шешімдері хаттамалармен ресімделеді және оларға Ғылыми кеңестің төрағасы қол қойған күннен немесе Ғылыми кеңестің шешімінде көрсетілген басқа күннен бастап күшіне енеді.

5.12.Ғылыми кеңестің құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдері Музейдің барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылады.

5.13. Ғылыми кеңестің құжаттамасын 3 жыл бойы мұражайдың ғылыми хатшысы жүргізді. Осы мерзім өткеннен кейін Ғылыми кеңестің жұмыс құжаттамасы Құжаттамалық қамтамасыз ету бөліміне (музей мұрағаты) тапсыруға жатады.

Ғылыми кеңес құрамы

Ғылыми кеңес жұмысы туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің (бұдан әрі - Музей) Ғылыми кеңесі 2017 жылы 28 ақпанда құрылды. Ғылыми кеңес Музейдің штаттан тыс алқалы ғылыми консультациялық кеңесші органы болып саналады. Оның құрамында Музей мен еліміздегі жетекші ұйымдардың ғалымдарынан тұратын 15 мүшесі бар.

Музейдің Ғылыми кеңесі келесі мәселелерді қарастырады:

  • Музейдің ғылыми қызметінің негізгі бағыттары мен мәселелері бойынша ұсыныстар;
  • Музейдің ғылыми жұмыстар бойынша жоспарларының жобалары;
  • Музейдің аяқталған ғылыми жұмыстары, сол сияқты зерттеулердің жекелеген кезеңдері кірген ғылыми қызметі туралы есептер;
  • Ғылыми тұжырымдамалардың, экспозициялардың тақырыптық-экспозициялық жоспарларының жобалары;
  • Жарияланымдардың пайдалылығы туралы қорытынды жасалған ғылыми (еңбектер жинағы, конференция материалдары, монографиялар, мақалалар және т.б.), ғылыми-әдістемелік, анықтамалық және ғылыми-көпшілік сипаттағы баспаға дайындалған жұмыстардың қолжазбалары.

2021 жылы Ғылыми кеңестің екі мәжілісі ұйымдастырылды. Қарастырылып отырған жылдың 24 ақпан күні өткен алғашқы кеңесте Ғылыми кеңестің жаңартылған құрамын бекіту, «ҚР Ұлттық музейін дамытудың 2020-2024 жылдарға арналған тұжырымдамасына» өзгерістер енгізу, ҚР Ұлттық музейі «Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу институты, «Қасиетті Қазақстан» өлкетануды дамыту орталығы және Ғылыми-әдістемелік жұмыстары қызметінің 2021 жылға арналған жоспарларын талқылау, «Мәдени мұра» журналының мазмұнын қайта қарау сияқты мәселелер қарастырылды.

2021 жылдың 24 қарашасы күні өткен Ғылыми кеңесте Қор жұмыстары қызметінің және Экскурсиялық жұмыстар, музей педагогикасы және экспозициялық залдарды сақтау қызметінің 2021 жылы атқарған ғылыми-зерттеу жұмыстарының есебі, Ғылыми-әдістемелік жұмыстар қызметі, «Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу институты, «Қасиетті Қазақстан» өлкетануды дамыту орталығы қызметкерлерінің ғылыми бағдарламалар бойынша бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру және ғылыми жобалар бойынша гранттық қаржыландыру конкурстарына қатысуы туралы ақпараттар тыңдалды.

2021 жылғы Ғылыми кеңесте қабылданған шешімдер мен қаулылар ҚР Ұлттық музейінің ғылыми әлеуеті мен имиджін одан әрі арттыруға мүмкіндік берді. Атап айтқанда, 2021 жылдың 24 ақпан күні өткен алғашқы кеңесте «Халық қазынасы» ҒЗИ басшысы, тарих ғылымдарының кандидаты Оңғар Ақанның құжаттары ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы сапаны бақылау комитетіне «қауымдастырылған профессор» ғылыми атағына ұсынылды. Нәтижесінде А.Оңғар 2021 жылғы 28 сәуірде 07.00.00 – Тарих мамандығы бойынша «қауымдастырылған профессор» ғылыми атағын иеленді.

2021 жылдың 24 қарашасы күні өткен Ғылыми кеңесте ҚР Ұлттық музейінің бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі Жәкен Қожахметұлы Таймағамбетовтың құжаттарын ҚР Білім және ғылым министрлігі жариялаған 2021 жылдың «Үздік ғылыми қызметкері» жыл сайынғы сыйлығына ұсыну туралы шешім қабылданып, ғалым бұл маңызды байқауға қатысуға мүмкіндік алды.

Сонымен қатар Ғылыми кеңес мүшелерінің қолдауымен «Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу институтының ғылыми қызметкері, магистр Ирина Бекзатқызының «Ақмола облысының тарихи топонимдері. Исторические топонимы Акмолинской области» атты кітап-альбомы баспаға ұсынылды. Нәтижесінде аталмыш ғылыми еңбек Алматы қаласындағы «Полиграфкомбинат» ЖШС баспасы арқылы жарыққа шығып, 2022 жылы 4 ақпан күні ҚР Ұлттық музейінде кітаптың тұсаукесері өтті.

541742.jpg

Музей 2022 жылы халықаралық ғылыми әріптестікті дамыту, түрлі ғылыми жобалар байқауына қатысу мәселелеріне ерекше көңіл бөліп отыр. Ағымдағы жылдың 27 сәуірі күні өткен мәжілісте ҚР Ұлттық музейі Ғылыми кеңесінің жаңартылған құрамы бекітіліп, «Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу институты, Ғылыми-әдістемелік жұмыстар қызметі ғылыми қызметкерлерінің жазғы археологиялық, этнографиялық экспедициялары, олардың негізгі мақсаттары мен бағыттары туралы мәселелер талқыланды. Сонымен қатар Музей жас ғалымдарының ғылымға деген ынтасын арттыру мақсатында ЮНЕСКО Хатшылығы және Қытай Халық Республикасы бірлесе жариялаған «Жас зерттеушілерге арналған Жібек жолы» гранты туралы ақпарат берілді.